top of page

JANA ILKOVÁ – DIARY
kurátor: Eduard Kudláč
16.2.2022 - 24.3.2022

Diary. Syntetická realita.
Stredoformátové analógové monochromatické fotografie autorky Jany Ilkovej v sebe komplementárne spájajú precíznu (takmer konceptuálnu) prácu s obrazovým materiálom a takmer reportážny (manický) koncept práce s časom (udalosti) vo svojej jedinečnosti a neopakovateľnosti. Observačné obrazové štúdie zachytávajú svet, ktorý Ilkovú nielen teritoriálne obklopuje, vnútornou líniou (cievnym riečiskom) je spojený s hlbokým prežívaním a schopnosťou tieto procesy zdielať.
Formálne komponované tvaroslovie nasýtené znepokojujúcim obsahom, mapy vyvstávajúcich otázok aj uzavreté (zakonzervované) stopy predchádzajúcich udalostí, indície spojenia s ľudskou prítomnosťou a budúcnosťou.
Záznamy prostredí, situácií či indiferentných solitérnych objektov v komplexne zadefinovanom vzťahu s okolím alebo pozorovateľom nástojčivo atakujú emocionálne a myšlienkové procesy percipienta. Tenzia medzi dešifrovaním poznaného a kontextom, ktorý našu schopnosť čítania obrazu umelo narúša je zdrojom obsedantného napätia, transformáciou obligátneho (s očakávaným výkladom videného) na avantúru interpretácií a myslenia. Dokumentárna séria pôvodne zameraná na každodenný záznam prítomného sa v čase a kvantite transformovala na komplexnejší zápis, expozíciu autentickosti pobytu.
Iková však nie je autorka jednoduchých ideových alebo vizuálnych paradoxov, jej výpoveď je vrstevnatá, nestojí na jednoduchom protiklade ideí alebo zobrazených prvkov, komponované vrstvy informácií komunikujú navzájom a napriek výslednému formálne jednoduchému gestu sme nútení konfrontovať sa s archetypálnými modelmi otázok o najbytostnejších zákonitostiach existencie, na ich odpovediach zase v rovnakej chvíli túžime stavať stabilitu (pokoj), úzko súvisiacu nielen s našou budúcnosťou.
Ilkovej tvorba je rafinovaná a abdikovala na akútnu možnosť artikulácie prítomnosti, pracuje s časovým (nie len) odstupom, minulosť a budúcnosť sa stávajú jej referenčným nástrojom, oslobodeným od unáhlených reakcií a výkladov.
Ilkovej fotografie sú slepou mapou kontextu ľudskej existencie, programovo sa vyhýba zjednodušeniam a imperatívom. Vzácnym sa stáva aj jej postavenie pozorovateľa nenárokujúcim si právo byť ťažiskom alebo kľúčom k dekódovaniu obrazu.
Eduard Kudláč
Výstavný program galérie Photoport v roku 2022 podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.
Výstava bude sprístupnená v režime OP. Žiadame návštevníkov výstavy, aby dodržiavali všeobecne platné hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid – 19.

bottom of page